سرور مجازی آمریکا ویندوز

سرور مجازی آمریکا ویندوز

VWA1
 • 150 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 3GB رم
 • 1 آی پی
 • 1 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان
VWA2
 • 200 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 4GB رم
 • 1 آی پی
 • 2 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان
VWA3
 • 250 GB فضا
 • 3000 GB پهنای باند
 • 6GB رم
 • 1 آی پی
 • 4 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان
VWA4
 • 300 GB فضا
 • 4000 GB پهنای باند
 • 8GB رم
 • 1 آی پی
 • 6 Core CPU
 • کنترول پنل مدیریت سرور
 • 1GBPS آپلینک
 • 99% آپتایم
 • انتخابی سیستم عامل ویدوز
 • پیکربندی اولیه رایگان