SSL گواهینامه

SSL گواهینامه

PositiveSSL

نامحدود Reissue تعداد
شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه یک دامنه
صدور آنی دارد
ندارد IR پشتیبانی از دامنه
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد

PositiveSSL Wildcard

نامحدود Reissue تعداد
شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه یک دامنه
صدور آنی دارد
ندارد IR پشتیبانی از دامنه
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود دارد
آدرس بار سبز ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد