هاست اشتراکی (wordpress)

هاست اشتراکی (wordpress)

(wordpress ) هاست اشتراکی -HLW1
 • 250MBفضا
 • 30GBپهنای باند
 • ندارد رایگانSSL
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gرم
 • I/O 2MB/S
 • کانکشن همزمان عدد 20
 • ماکزیموم پردازش ها عدد 100
 • پایگاه داده عدد2
 • تعداد سایت عدد 1
 • 30عدد اکانت ایمیل
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین 15 عدد
 • اکانت 15 عدد FTP
(wordpress ) هاست اشتراکی -HLW2
 • 500MBفضا
 • 45GBپهنای باند
 • ندارد رایگانSSL
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gرم
 • I/O 2MB/S
 • کانکشن همزمان عدد 20
 • ماکزیموم پردازش ها عدد 100
 • پایگاه داده عدد5
 • تعداد سایت عدد 1
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • ساب دامین عدد 25
 • 30 اکانت اکانت FTP
(wordpress ) هاست اشتراکی -HLW3
 • 2GBفضا
 • 100GBپهنای باند
 • دارد رایگانSSL
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gرم
 • I/O 2MB/S
 • کانکشن همزمان عدد 20
 • ماکزیموم پردازش ها عدد 100
 • پایگاه داده عدد6
 • تعداد سایت عدد 1
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • FTP اکانت نامحدود
(wordpress ) هاست اشتراکی -HLW4
 • 5GBفضا
 • 150GBپهنای باند
 • دارد رایگانSSL
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • Cpanel کنترل پنل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gرم
 • I/O 2MB/S
 • کانکشن همزمان عدد 20
 • ماکزیموم پردازش ها عدد 100
 • پایگاه داده عدد6
 • تعداد سایت عدد 1
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • FTP اکانت نامحدود