سرور اختصاصی ترکیه

سرور اختصاصی ترکیه

DST1(سرور اختصاصی ترکیه)

Free Setup

 • 2X E5-2620v2 CPU
 • 64GB Ram
 • 2x1 TB Sata Enterprise HDD
 • HP P420 1GB Raid Controller
 • Unlimited BW
 • 1GB Uplink
 • Yes DDoS Protection
 • 24X7 Remote KVM
DST2(سرور اختصاصی ترکیه)
 • 2X E5-2450 CPU
 • 96GB Ram
 • 2x900 Sas Enterprise - 10K 6G HDD
 • HP P420 2GB Raid Controller
 • Unlimited BW
 • 1GB Uplink
 • Yes DDoS Protection
 • 24X7 Remote KVM