سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران

DSI1(سرور اختصاصی ایران)
 • 2x Intel Xeon E5-2430/E5-2430Lv2 CPU
 • 2x900GB SAS Hard Disk
 • 32GB Ram
 • نامحدود 1 به 8 ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDoS سخت افزاری انتخابی
 • محل سرور ایران
 • KVM 24x7
 • Remote Installation Panel
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده
DSI2(سرور اختصاصی ایران)
 • 2x Intel Xeon E5-2640/E5-2450L/E5-2670 CPU
 • 500GB SSD + 3TB SATA Hard Disk
 • 96GB Ram
 • نامحدود 1 به 8 ترافیک ماهانه
 • ۱Gbps Uplink
 • DDoS سخت افزاری انتخابی
 • محل سرور ایران
 • KVM 24x7
 • Remote Installation Panel
 • پنل مانیتورینگ ترافیک
 • 100GB فضای بک آپ در سرور دیگر
 • %۹۹٫۹ آپتایم گارانتی شده