Viewing articles tagged 'shecan'

 استفاده از شکن در سرور لینوکسی (Shecan)

برای استفاده از نیم سرور های شکن (Shecan) برای دانلود و نصب برخی نرم افزار ها در سرور های لینوکسی...